RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W FIRMIE ROLTECH

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.IV.2016r. (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) oraz ustawą o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. informuję, iż:Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ROLTECH Sławomir Kaczor 62-270 Kłecko, ul.Czerniejewska 6,tel.61-427-02-14 Dane osobowe przetwarzane będą w celu Realizacji Umowy. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych jest Rozporządzenie RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Będą one przechowywane przez okres 5 lat. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy ich niepodanie może skutkować niezawarciem umowy.

 

 

REKRUTACJA

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji w firmie Roltech Sławomir Kaczor

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych pozyskanych od osoby zainteresowanej nawiązaniem współpracy jest Roltech Sławomir Kaczor, Czerniejewska 6, 62-270 Kłecko, adres e-mail slawomir.kaczor@roltech.net.pl,

2. Dane osobowe pozyskane na potrzeby współpracy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1, zwanego dalej RODO

3. Dane osobowe zawarte w przesłanym CV będą przetwarzane w celu nawiązania współpracy, w szczególności w celu weryfikacji kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia (w szczególności świadectw pracy).

4. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o współpracę z wybraną osobową fizyczną. Dane osób, z którymi nie zostanie zawarta umowa o współpracę oraz dane osób, które nie podały wymaganych informacji (nie przekazały kopii dokumentów) nie będą dalej przetwarzane i zostaną usunięte z systemów i nośników danych naszej firmy w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie.

5. W razie wyrażenia zgody przez osobę zainteresowaną współpracą – przekazane dane będą przetwarzane przy kolejnych rekrutacjach przez okres 5 lat (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Po tym okresie dane będą usuwane z naszej bazy danych w sposób uniemożliwiający ich powtórne pozyskanie.

6. Zgoda na przetwarzanie danych musi być złożona dobrowolnie, konkretnie oraz świadomie. Forma złożenia zgody musi jednoznacznie to wskazywać, z tego względu, dla celów dowodowych preferowana jest zgoda wyrażona w postaci pisemnej lub elektronicznej. Zgodana przetwarzanie danych może być w dowolnym momencie wycofana, a jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. Dane pozyskane na potrzeby nawiązania współpracy nie będą przekazywane innym odbiorcom, jednakże odbiorcą danych może być działający na zlecenie podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.

8. Osobie, która przekazała dane w związku z zamiarem nawiązania współpracy, zgodnie z przepisami RODO, przysługuje prawo:

• dostępu do jej danych osobowych przez okres ich przetwarzania.
• żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
• żądania od niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Roltech Sławomir Kaczor.
• żądania ograniczenia przetwarzania w przypadku, gdy kwestionuje ona prawidłowość zebranych danych osobowych na okres pozwalający sprawdzić nam prawidłowość tych danych,
• wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 10 lit a- f niniejszej informacji, uprzejmie prosimy o posługiwanie się danymi kontaktowymi Administratora danych zamieszczonymi w niniejszej informacji. Zgodnie z art. 77 RODO, osobie która przekazała dane w związku z zamiarem nawiązania współpracy przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Wymagane oświadczenia: Zgodnie z art. 7 RODO osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy są uprzejmie proszone o zamieszczanie w treści CV lub przekazanie, dla celów dowodowych w postaci pisemnej albo elektronicznej, następującego oświadczenia: Oświadczenie na potrzeby aktualnej rekrutacji: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV z dnia ……,  

Kontakt
z nami
telefon Skontaktuj się z nami

61 427 02 14
501 793 081
email Napisz do nas e-mail

biuro@roltech.net.pl
Skontaktuj się poprzez formularz on-line Przejdź do formularza