RODO

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, Administrator informuje, iż:

 

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ROLTECH Sławomir Kaczor z siedzibą przy ul. Czerniejewskiej 6, 62-270 Kłecko.

2. Kontakt z administratorem

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania ROLTECH Sławomir Kaczor, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem za pomocą adresu e – mail: slawomir.kaczor@roltech.net.pl

3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane  osobowe przetwarzane są w celu:

 1. przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22 kodeksu pracy i  w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1c RODO);
 2. w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (art. 6 ust. 1a) RODO);
 3. zawarcia i wykonania umowy – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO);
 4. wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO);
 5. udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO);
 6. realizacji Ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym, dotyczy nabywania wyrobów węglowych przeznaczonych do celów uprawniających do zwolnienia z akcyzy oraz realizacji Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ust. o KAS przeznaczony jest do użytku w gospodarstwie domowym lub w instalacji spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1MW.

 4. Prawa osób, których dane są przetwarzane

Ma Pani/Pan prawo, w zakresie danych osobowych Pani/Pana dotyczących do:

 1. dostępu do danych osobowych;
 2. sprostowania danych osobowych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe;
 3. usunięcia danych osobowych;
 4. prawo ograniczenia przetwarzania;
 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 6. w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

5. Okres przechowywania

Administrator może przetwarzać dane osobowe w celach realizacji ustawowych zadań określonych przepisami obowiązującego prawa, a okres przechowywania danych wynika bezpośrednio z przepisów obowiązującego prawa.

6. Odbiorcy danych

W toku załatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom. Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z firmą przetwarzają dane osobowe.

7. Profilowanie

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

8. Informacja o przekazaniu danych do państw trzecich

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Kontakt
z nami
telefon Skontaktuj się z nami

61 427 02 14
501 793 081
email Napisz do nas e-mail

biuro@roltech.net.pl
Skontaktuj się poprzez formularz on-line Przejdź do formularza